Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Životné poistenie: 10 najčastejších otázok pri životnom poistení

Obsah článku

Životné poistenie dnes slúži ako finančná istota. Je určené najmä tým, ktorí sa chcú chrániť pred možnými rizikami alebo vážnymi udalosťami, ktoré by mohli v budúcnosti ovplyvniť ich život alebo fungovanie rodiny.

Životné poistenie možno využiť v rôznych situáciách:

v prípade diagnostikovania vážnej choroby alebo invalidity
v prípade úrazu s trvalejšími následkami
v prípade dlhodobej práceneschopnosti (PN)
v prípade úmrtia alebo ochorenia živiteľa rodiny
v prípade vážnej choroby dieťaťa

Účelom životného poistenia je, aby vás v prvom rade chránilo a zabezpečilo vám udržanie si primeranej životnej úrovne alebo bežného životného štandardu vašej rodiny v prípade dlhodobého výpadku príjmu.

Životné poistenie slúži ako finančná istota, ak si potrebujete aj v náročnejšom období uhradiť štandardné životné náklady, financie na zakúpenie kompenzačných pomôcok, zabezpečiť nadštandardnú liečbu po operácii, prípadne uhradiť náklady spojené s vážnou chorobou.

 

Koľko stojí životné poistenie?

Cena životného poistenia závisí od viacerých faktorov. Výšku poistky jednak ovplyv-ňuje vek poisteného, jeho príjem, bežné pravidelné výdavky a povolanie. Cena pois-tenia však závisí aj od zvolených poistných rizík, dĺžky poistného i výšky záväzkov. Počítajte s tým, že životné poistenie, ak ho máte nastavené dobre, vás môže vyjsť na 3 až 5% vašej čistej mzdy.

 

Aký je rozdiel medzi životným, rizikovým a úrazovým poistením?

Jednotlivé druhy životného poistenia závisia od toho, aké krytie poskytujú.

• Rizikové životné poistenie
Je základným a najmodernejším druhom poistenia, ktoré kryje výhradne riziká spojené poistnou udalosťou. Sporiaca zložka nie je súčasťou poistenia a tým sa stáva flexibilnejšie a dostupnejšie.  Toto poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie najbližších alebo seba samého v prípade dlhodobého výpadku príjmu.

• Kapitálové životné poistenie
Kombinuje v sebe poistnú ochranu a možnosť vytvárania finančných rezerv. Počas jeho trvania ste poistený pred rizikom a zároveň zhodnocujete malým percentom svoje financie. Keď uplynie doba, na ktorú bolo životné poistenie uzatvorené, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú poistnú sumu. Avšak, pri súčasnej miere inflácie a vzhľadom na poplatky, je životné poistenie so sporením drahá forma odkladania si peňazí.

• Investičné životné poistenie
Ide o kombináciu poistnej ochrany a vytvárania finančných rezerv podobne ako v prípade kapitálového životného poistenia. Finančnú rezervu si však vytvárate formou investovania poistného do finančných fondov životného poistenia. Tento druh životného poistenia sa hodí skôr menej konzervatívnym klientom, keďže s investovaním sa vždy spája isté investičné riziko. Zhodnotenie vašich peňazí závisí od zvolenej stratégie investovania a od pohybov na finančných trhoch. Nevýhodou investičného životného poistenia je, že poplatky za investovaniu sú niekedy aj desaťnásobne vyššie bež pri bežnom investovaní. Poistenie so sporením, resp. investovaním sa stáva pre životné poistenie takmer nepoužiteľné.

 

Kedy si uzatvoriť životné poistenie?

V porovnaní so západnými krajinami v uzatváraní životného poistenia zaostávame. V dôsledku pandémie a inflácie však rastie záujem o životné poistky aj na Slovensku. Mnohí riešia svoje životné poistenie po dovŕšení 30 rokov, po založení rodiny alebo pri hypotéke.

Odporúčam vám však uzatvoriť životné poistenie skôr ako sa vyskytne prvá vážnejšia diagnóza. Každý človek sa nachádza v inej situácii, má svoju profesiu, príjem, záväzky, zdravotný stav i potreby alebo záľuby. Niektorí ľudia aktívne športujú, iní majú rizikové povolanie a pod.

Pri výbere a uzatvorení životného poistenia je preto dôležité zvážiť účel poistky, čo všetko ňou má byť kryté i výšku financií, ktorú do poistenia môžete počas dĺžky trvania životného poistenia mesačne investovať.

 

Rozdiel v životných poisteniach

 

Aké sú rozdiely v poisťovniach a životnom poistení?

Každá životná poisťovňa má svoje výhody i nevýhody. Nedá sa preto jednoznačne povedať, ktorá poisťovňa je najlepšia, ak porovnávame životné poistenie. Každý človek je v inej špecifickej situácii a takisto aj jeho zdravotný stav. Pred výberom vhodnej životnej poisťovne je vhodné najprv určiť požadovaný rozsah poistenia, ktorý sa nacení v konkrétnych poisťovniach.

Pri životnom poistení je dôležité sledovať najmä rozsah poistenia (všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky), čakacie doby, vstupný vek, oznamovacie povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti, možnosti pripoistenia a pod. Keďže ide o celý zoznam dôležitých parametrov, ideálne je, ak sa poradíte s odborníkom alebo finančným expertom na životné poistenie. Ak chcete mať dobre nastavenú životnú poistku v kvalitnej životnej poisťovni, vyberte si svojho finančného experta na životné poistenie na základe referencií.

 

Môžem uzatvoriť životné poistenie, aj keď som prekonal vážny úraz alebo chorobu?

Životné poistenie môžete uzatvoriť aj po vážnom úraze alebo prekonaní choroby, avšak poisťovňa bude dôkladne posudzovať váš zdravotný stav a podmienky poistenia budú závisieť aj od doby, aká uplynula od úrazu alebo choroby. Bude ju tiež zaujímať, aké dôsledky mali alebo majú na kvalitu vášho života. Preto uvádzajte všetky informácie do zdravotného dotazníka pravdivo. V opačnom prípade sa môže stať, že životná poisťovňa na to príde a nebude niesť plnenie v prípade poistnej udalosti.

Životná poisťovňa dnes zohľadňuje najmä:

🔘 Vek – čím ste starší, tým je poistka drahšia, lebo sa stávate z pohľadu štatis-tiky rizikovejším klientom
🔘 Zdravotný stav – v prípade zdravotných problémov môže byť cena vášho ži-votného poistenia vyššia o 25 alebo až 100%
🔘 Profesia – Ak máte rizikovú profesiu, cena za niektoré poistné riziká je vyššia
🔘 Poistné riziká – ich výber závisí od profesie a vašich záľub. Pri životnom po-istení si môžete vybrať z viac ako 20 rôznych pripoistení.

 

Ako viem zrušiť životné poistenie a čo mi z toho plynie?

Ak máte uzatvorené životné poistenie a vyskytol sa dôvod, pre ktorý ho potrebujete zrušiť, máte právo dať výpoveď. Životné poistenie zrušíte jednoducho prostredníctvom podpísanej písomnej žiadosti, resp. výpovede, ktorú doručíte na adresu vašej životnej poisťovne poštou osobne alebo v niektorých prípadoch aj online.

Nezabudnite do nej uviesť potrebné údaje a ak je potrebné, aj príslušné doklady (napr. úmrtný list v prípade úmrtia poisteného). Niektoré poisťovne tiež požadujú úradne overený podpis svojho klienta. Zvyčajne, ak je poistenie aj so sporiacou zložkou.

Uzatvorenú poistku môžu do dvoch mesiacov po uzatvorení životného poistenia vypovedať obe zmluvné strany – poisťovňa, aj poistník. Po dvoch mesiacoch má túto možnosť iba poistník a musí tak urobiť šesť týždňov pred najbližšou splatnosťou poistného.

 

Najčastejšie dôvody ukončenia poistnej zmluvy na životné poistenie:
🔘koniec poistného obdobia
🔘 zrušenie poistnej zmluvy s výplatou odkupnej hodnoty
🔘 možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od jej uzatvorenia
🔘 možnosť vypovedania zmluvy na životné poistenie do 2 mesiacov od jej uzatvorenia
🔘 odmietnutie plnenia životnou poisťovňou
🔘 úmrtie poisteného

 

Platnosť zmluvy je podmienená zákonnými požiadavkami i poistnými podmienkami. Zároveň životnej poisťovni treba doložiť všetky podklady, ktoré od vás požaduje v stanovenom termíne.

 

Je nutné, aby každý člen rodiny mal svoje životné poistenie?

Ak máte viacerých členov rodiny a medzi nimi aj deti, ideálnym riešením je, ak poistíte všetkých na jednej spoločnej zmluve. Výhodou je, že životné poisťovne dnes pri poistení viacerých osôb poskytujú výrazné zľavy, ktoré závisia od výšky poistného či počtu osôb na zmluve.

„Pri výbere vhodnej životnej poistky zvažujte z viacerých ponúk. Cenové ponuky i zľavy v životných poisťovniach sa výrazne líšia. Dobré životné poistenie nie je iba o cene, ale najmä o podmienkach. Myslite na to, aby ste boli dostatočne krytí a svoju poistku nepodhodnotili.“

 

Je možné získať zľavu zo životnej poistky?

Životné poisťovne dnes poskytujú rôzne zľavy, o ktorých je dobré sa informovať vopred. Ich výška závisí od rôznych parametrov. Napríklad od počtu poistených osôb na poistnej zmluve, ale aj od rôznych pripoistení.
Ak máte rodinu, niekedy sa vyplatí poistenie celej rodiny v rámci jednej zmluvy, čím ušetríte desiatky eur alebo získate vyššie poistné krytie, než by ste sa poistili každý zvlášť.

Životné poistenie je možné aj so zľavou v desiatkach eur mesačne

V prípade vyššej mesačnej platby vám poisťovňa môže dať vyššiu zľavu. Alebo, ak sa vaša poistná suma zvýši o niekoľko eur, cena vášho životného poistenia môže byť dokonca nižšia.

Pri životných poistkách poistenci najčastejšie využívajú mesačnú platbu. Ak sa rozhodnete platiť za štvrťrok, polrok alebo rok, poisťovňa vám môže poskytnúť zľavu až do niekoľko percent z ceny. Niektoré poisťovne dokonca poskytujú zľavy aj pre nefajčiarov, prípadne za BMI index alebo zľavy za ďalšie zvolené produkty v tej istej poisťovni.

 

Je dobré poistiť aj dieťa?

Štatistiky hovoria, že trvalé následky úrazom každý rok utrpí takmer 1500 detí na Slovensku. K najčastejším dochádza doma, na ihriskách, na cestách alebo v škole. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je dobré uvažovať nad poistením dieťaťa.

Životné poistenie pre dieťa by ste mali uzatvoriť čo najskôr. Čím je totiž dieťa staršie, tým môže byť uzatvorenie poistenia drahšie.
Ak už máte životné poistenie ako dospelí, svoje dieťa môžete poistiť na jednej spoločnej rodičovskej zmluve.

Častou chybou dospelých býva, že deti sú poistené lepšie než ich rodičia. Mnohí dokonca životné poistenie buď nemajú alebo sú poistení nedostatočne. Poistenie dieťaťa nenahradí kvalitné poistenie rodičov. Ak sa dospelému niečo vážne stane, zvyčajne dochádza k výpadku jedného alebo dokonca aj celého príjmu v domácnosti. Cieľom poistenia je, aby poskytlo finančnú rezervu v prípade zdravotných komplikácií alebo v čase nečakanej životnej krízy.

 

Môžem uzatvoriť životné poistenie aj online?

Áno, možné to je a v posledných dvoch rokoch sa stala táto služba obľúbená medzi pracovne vyťaženými klientmi.

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 2

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Potrebujete poradiť ? Napíšte mi.

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.