fbpx

Porovnanie životného poistenia a jeho výhody a nevýhody

Share on facebook
Share on twitter

Zdieľať článok

Porovnanie životného poistenia a jeho výhody a nevýhody
Share on facebook
Share on twitter

Zdieľať článok

Životné poistenie už nie je tým, čím kedysi. Neslúži na sporenie, ale ľudia si uvedomujú dôležitosť poistenia skôr v prípade vážnych chorôb alebo krytia hypotéky. Presne takýto typ poistenia už dnes ponúka viac ako 10 poisťovní.

Pozrel som sa na 5 najčastejšie ponúkaných rizikových poistení z rôznych poisťovní a porovnal som ich na základe poistných podmienok, technických parametrov a svojich skúseností. Pri porovnaní som sa sústredil na konkrétne konkurenčné výhody oproti iným ponukám, výhody a nevýhody poistenia v danom produkte. Poisťovne sú zoradené podľa abecedy.

 

Porovnanie životného poistenia – výhody a nevýhody

 

Allianz Šťastný Život

Výhody životného poistenia Allianz

 • Poistenie môžete uzatvoriť až do 80. roku života, pričom trvá do maximálneho veku 85 rokov
 • V prípade najčastejších typov rakoviny poisťovňa vypláca až dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy
 • Väčšinu poistných udalostí vyrieši do 2 pracovných dní
 • Pri poistení práceneschopnosti (PN) je možné navoliť poistnú sumu s preplácaním od prvého dňa práceneschopnosti
 • Poistenie zaručí dvojnásobné plnenie PN v prípade rakoviny
 • Čakacia doba v prípade práceneschopnosti je 2 mesiace, pri rizikovom tehotenstve je 12 mesiacov

 

Nevýhody životného poistenia Allianz

 • Aj napriek novým objemovým zľavám vo výške 20%, ide o drahší produkt. Pre získanie zľavy je potrebné zaplatiť viac ako 700€ ročne za poistenie
 • Platíte najvyššie minimálne mesačné poistné 25 eur
 • Čakacia doba pri poistení invalidity je jedna z najdlhších na trhu, a to až 24 mesiacov
 • V prípade poistenia PN sa výška poistného postupne navyšuje (platba za poistenie)

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Axa Active Life

Výhody životného poistenia AXA

 • Ponúka najlepší pomer, čo sa týka rozsahu a ceny poistenia
 • Jediná poisťovňa, ktorej progresívne plnenie v prípade trvalých následkov úrazu začína už na 5%. Deväť z desiatich prípadov poistných plnení je do výšky 10%
 • Nie je určená výška minimálneho poistného. Ak sa potrebujete poistiť napríklad iba v prípade úrazu a rozhodnete sa platiť poistné v hodnote 3 eurá, poisťovňa to akceptuje
 • Ponúka najviac zliav na trhu – napríklad BMI, v prípade nefajčenia alebo, ak už máte uzatvorenú zmluvu v spoločnosti AXA
 • Čakacia doba pri vážnych chorobách je iba 3 mesiace. To znamená, že po uzatvorení zmluvy, poisťovňa plní vážnu chorobu už po troch mesiacoch od dojednania poistenia
 • Zdieľané riziko pre prípad invalidity alebo úmrtia, napríklad ako poistenie hypotéky, bezkonkurenčne najlacnejšie na trhu. Podmienka je, aby dané pripoistenia mali minimálna dvaja dospelí na jednej zmluve.

 

Nevýhody životného poistenia AXA

 • V súčasnosti prebieha odpredaj celej spoločnosti AXA v strednej Európe pod nový subjekt UNIQA poisťovňu
 • Bonusové krytie v zmluve je viazané na pravidelné preventívne prehliadky, minimálne raz za tri roky. Poisťovňa to skúma pri poistnej udalosti
 • Pri bežnom úraze, pri ktorom došlo k viacerým následkom, poisťovňa prepláca iba najvážnejší z nich
 • V prípade, ak fajčíte, počítajte s výraznými cenovými prirážkami k poisteniam ako sú napr. invalidita alebo vážne choroby
 • Prirážky, prípadne výluky aplikuje poisťovňa aj v prípade vyššieho alebo nižšieho Body Mass Index (BMI). Štandardná hodnota je v rozmedzí 19 – 27

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Generali La Vita

Výhody životného poistenia Generali

 • Ponúka niekoľko zaujímavých zliav vo forme bonusov až do výšky 30%
 • Jednoduché hlásenie poistných udalostí, ktoré poisťovňa rieši okamžite. Väčšinu plnení posiela na účet klienta do pár pracovných dní
 • Rozdelenie poistných súm v prípade invalidity nad 40, resp. 70%. Môžete si zvoliť rozdielnu sumu
 • Plnenie v prípade viacerých vážnych chorôb až do výšky 3,6 násobku poistnej sumy
 • Automaticky bonusové poistenia zlomenín a popálenín v prípade, že máte deti do 18 rokov a to zadarmo ku každej zmluve
 • V prípade infarktu alebo rakoviny nemajú dobu prežitia čo znamená, že vyplácajú peniaze ihneď po diagnostikovaní týchto chorôb
 • V prípade, že si vyskúšate adrenalínový šport, poisťovňa vám v prípade nehody vyplatí dohodnutú sumu, ale musíte jej o tom dať vopred vedieť. Dokáže vám dať výnimku až na 21 dní v roku
 • Poisťovňa nemá prirážky pre fajčiarov

 

Nevýhody životného poistenia Generali

 • V prípade, že klient čerpá dlhodobú PN, poisťovňa mu nemusí predĺžiť dobu poistenia. Poistenie PN môže zaniknúť po dvoch rokoch
 • Poisťovňa pri vstupe do poistenia overuje príjem klienta
 • Prísnejšie posudzuje zdravotný stav klienta

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Metlife Trendlife 

Výhody životného poistenia Metlife

 • Poisťovňa vychádza pri poistení klienta z jeho reálneho veku
 • Poistenie si môžete uzatvoriť až do 75. roku života
 • Nízke minimálne mesačné poistné – platby do poistenia na úrovni od 6 eur
 • Pri platbe 480 eur ročne do poistenia získavate maximálnu zľavu
 • Čakacia doba pri PN je iba 2 mesiace a pri vážnych chorobách iba 3 mesiace
 • Pri vážnych chorobách vám poisťovňa môže vyplatiť až 5 násobok dohodnutej poistnej sumy 
 • Pri poistení invalidity si môžete zvoliť inú poistnú sumu v prípade čiastočnej alebo plnej invalidity

  

Nevýhody životného poistenia Metlife

 • Čakacia doba v prípade práceneschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva je 12 mesiacov
 • Pri infarkte myokardu môže trvať až 3 mesiace, kým vám vyplatia poistné plnenie. Záleží od závažnosti ochorenia
 • Progresívne plnenie pri trvalých následkoch z úrazu začína až od 25% telesného poškodenia. Veľká časť plnení z trvalých následkov, až 9 z 10, je do 10% telesného poškodenia
 • Prísne posudzovanie zdravotného stavu

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

NN Partner 

Výhody životného poistenia NN

 • Ponúka možnosť zvoliť si rovnaké sadzby po celú dobu (fixné) alebo variabilné, ktoré sa rokmi zvyšujú
 • Poistenie v prípade smrti je najlacnejšie zo všetkých porovnávaných poisťovní
 • Vypláca 95% nahlásených poistných udalostí v prípade vážnych chorôb a úmrtí
 • Čakacia doba pri vážnych chorobách je iba 3 mesiace
 • Zoznam vážnych chorôb rozšírila aj na „cestovateľské choroby“ ako je napríklad horúčka Dengue, malária, žltá zimnica a pod. Poistné plnenie je len čiastočné a to až do 20% poistnej sumy

 

Nevýhody životného poistenia NN 

 • V prípade ochorenia chrbtice poisťovňa PN neprepláca
 • V prípade rizikového tehotenstva je čakacia doba 9 mesiacov
 • Ak poistenec nenahlási poistnú udalosť včas, poisťovňa môže odmietnuť jej preplatenie
 • Pri bežných úrazoch, ktoré nastali pri jednej udalosti, poisťovňa vypláca len najvážnejšiu z nich

Hodnotenie:

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Uniqa UNIQÁT Risk 

Výhody životného poistenia Uniqa

 • Viacnásobné plnenie v prípade vážnej choroby až do výšky päť násobku poistnej sumy
 • Poistné krytie pri práceneschopnosti aj pre pracujúcich v Rakúsku, Nemecku a ČR
 • Pri poistení úmrtia a invalidity má klient v terminálnom štádiu právo na preddavok výplaty poistnej udalosti do výšky 30% z poistenej sumy, max. 15 000 eur
 • Čakacia doba pri vážnych chorobách je iba 3 mesiace
 • Poistenie aj pre klientov, ktorí mali vážnejšie diagnózy v minulosti (napr. rakovina) za predpokladu stabilného zdravotného stavu v súčasnosti

 

Nevýhody životného poistenia Uniqa

 • V prípade, že fajčíte alebo máte vyššiu váhu počítajte s vysokými cenovými prirážkami
 • V súčasnosti jedna z najdrahších poisťovní na trhu
 • Diagnóza rakoviny in situ je platená poisťovňou len v prípade operačného zákroku a aj to len v prípade rakoviny pohlavných orgánov
 • Ak pri poistení PN nestihnete nahlásiť poistnú udalosť do konca karenčnej doby a nahlásite ju neskôr, poisťovňa vám začne počítať dennú dávku za PN až od dňa doručenia všetkých potvrdení o práceneschopnosti. Napríklad pri dohodnutej dávke z PN od 29. dňa, je karenčnou dobou prvých 28 dní
 • Neposkytuje poistenie čiastočnej invalidity od 41 % ako konštantnú jednorazovú dávku. Je možné si dojednať len mesačnú rentu.

 

hodnotenie-zivotneho-poistenia

 

Najčastejšie poistenie ponúkané bankou – Životné poistenie Život od Slovenskej sporiteľne

Hoci nejde o klasické rizikové poistenie, zaradil som ho medzi životné poistenia z dôvodu, že sa pomerne často využíva v jednej z najväčších bánk na Slovensku. Slovenská sporiteľňa ho ponúka prostredníctvom spolupráce s poisťovňou Kooperativa.

Kooperativa Život 

Výhody životného poistenia Kooperativa

 • Poistenie je vhodné aj pre vážne chorých alebo pre klientov s vážnymi diagnózami v minulosti. Ak ste ochotný čakať dva roky, poisťovňa vás poistí bez ohľadu na váš súčasný a minulý zdravotný stav. Čakacia doba dvoch rokov sa uplatňuje od začiatku zmluvy
 • Cena samotnej rizikovej zložky môže byť nižšia ako u konkurencie, avšak za cenu nižšej kvality poistenia

 

Nevýhody životného poistenia Kooperativa

 • Poistenie nie je možné uzavrieť bez drahého sporenia, resp. investovania
 • Ak máte trvalé následky z úrazu, poisťovňa vám uhradí poistné až pri vážnom úraze nad 19% z oceňovacej tabuľky. Môže sa tak ľahko stať, že pri úraze, kedy klient stratí napríklad jednu obličku, poisťovňa nevyplatí nič. Tabuľku si môžete pozrieť tu
 • Pri vážnych diagnózach má v čase uzavretia životného poistenia maximálne tri choroby – rakovina, infarkt a mozgová porážka
 • V podmienkach má výluku v dôsledku pandémie a epidémie. V praxi to znamená, že neplní poistenie z ochorenia ako je COVID 19
 • Ak podpíšete vyhlásenie o zdravotnom stave, platí pre vás množstvo výluk v prípade, že ste mali v minulosti nejaké ochorenia
 • Dlhodobo negatívne hodnotená poisťovňa na slovenskom trhu

Ekofinancie

 

Porovnanie životného poistenia a jeho správny výber si zaslúži vašu pozornosť

Počas rokov mojej práce s klientmi viem, že nikto z nás nemá rovnakú životnú situáciu. Ľudia každodenne riešia nečakané udalosti alebo zhoršenie zdravotného stavu, ktoré však nemusia byť vždy strašiakom. Aj preto je dobré individuálne zvážiť, kam sa poistiť. Porovnanie životného poistenia má význam, lebo každá poisťovňa má svoje špecifické podmienky a postupy, ktoré je dôležité poznať predtým, než uzatvoríte zmluvu. V prípade dobre zvolenej poisťovne, môže ísť o veľa a často môže v neľahkej situácii človeku pomôcť.

 


		

Potrebujete sa poradiť?

Potrebujete odbornú pomoc alebo pomoc s riešením Vašej situácie?

Ako by ste ohodnotili tento článok?

Čím viac hviezdičiek tým lepší.

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 126

Buďte prvý kto ohodnotí tento článok.

Ak považujete článok za užitočný...

Zdieľajte ho s ostatnými.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

Patrik Kunzo - Finančný poradca a expert na financie v oblasti životného poistenia, investícií, dôchodkov a hypoték.

O autorovi

Patrik Kunzo

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem takmer 15 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj publikačnej činnosti.

Chcete sa poradiť alebo máte otázku?

Napíšte mi správu. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Potrebujete sa poradiť?

Potrebujete odbornú pomoc alebo pomoc s riešením Vašej situácie?

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.