Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Ekofinancie.sk, s.r.o.
Bukovec 126, 044 20 
IČO: 51 718 634
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 43993/V
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovné kontakty:

e-mail: patrik@ekofinancie.sk
tel. č.: 0917 829 863
(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky,  alebo aj osobne.

Oprávnené osoby sú pri činnostiach, ktoré smerujú k finančnému sprostredkovaniu zároveň poverenými osobami na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s., IČO: 46 175  415, so sídlom: Kavečianska cesta 1A, 040 01 Košice, ktorá je finančným agentom a prevádzkovateľom osobných údajov.

Spoločnosť Ekofinancie.sk, s.r.o.. je pri činnostiach smerujúcich k finančnému sprostredkovaniu taktiež ako podriadený finančný agent spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. poverenou osobou na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s.

Odkaz na informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. nájdete tu.

1.1   Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený  právnymi  predpismi,  alebo je  uvedené v Zázname o požiadavkách a potrebách klienta a o poskytnutí informácií potenciálnemu klientovi (ďalej ako „Záznam o požiadavkách klienta“) alebo zmluve či žiadosti, kalkulačke, formulári o uzavretie  zmluvy  medzi  finančným  (obchodným)  partnerom  Ekofinancie.sk, s.r.o. a dotknutou osobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Osobné údaje získavame počas obchodného rozhovoru, vypĺňaním kalkulačiek a formulárov, kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti klienta a inej osoby a vyhotovovaním ich kópií, prípadne iným spôsobom. 

Pri poskytovaní svojich služieb spracúvame najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

Údaje v rozsahu Záznamu o požiadavkách: Meno a priezvisko, Titul, Štatutár/Zákonný zástupca, Štátna príslušnosť, Rodné číslo, Číslo dokladu totožnosti, IČO, DIČ, Adresa trvalého bydliska, e-mail, telefonický kontakt, Finančná situácia (povolanie, počet vyživovaných detí, rodinný stav, čistý príjem,  pravidelné  výdavky,  splátky  úverov a iných záväzkov, vyživovacia povinnosť, tvorba úspor), Hlavný zdroj príjmov.

 1. Údaje o totožnosti a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, fotografiu Dotknutej osoby, skeny a kópie dokladov totožnosti, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania, platnosť dokladu, ďalšie údaje z dokladov totožnosti. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa spracúvame aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné telefónne číslo a adresu elektronickej pošty;
 2. Demografické údaje a sociálne postavenie: najmä vek, pohlavie, vzdelanie alebo kvalifikácia, rodinný stav, počet vyživovaných detí, mesačné výdavky, výška a druh úverov, forma bývania, čistom mesačnom príjme, politická exponovanosť.

1.2   Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov, vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní (ďalej ako „ZoFS“) a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obchodné, reklamné a marketingové účely finančného agenta, ochrana a domáhanie sa práv voči svojim klientom, zdokumentovanie činností Ekofinancie.sk, s.r.o.

Medzi ďalšie účely spracúvania osobných údajov patrí aj:

 • vykonávanie finančného sprostredkovania/zmluvné vzťahy,
 • identifikácia klienta,
 • overovanie identifikácie,
 • ochrana a domáhanie sa práv finančného agenta voči klientom,
 • zdokumentovania činnosti,
 • výmena informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu;
 • Marketing (marketingové oslovenia a kampane Ekofinancie.sk,s.r.o.) a propagácia služieb, dobrého mena a povesti prevádzkovateľa;
 • Získanie a zhodnotenie finančného zdravia a profilu klienta;
 • Zabezpečenie činností spoločnosti  vzhľadom  na  plnenie  záväzkov  vyplývajúcich  z uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s ustanoveniami ZoFS a ďalších osobitných zákonov, ktoré upravujú činnosť finančných sprostredkovateľov.

1.3   Retenčné doby a spôsoby ich určenia

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa klienta je stanovená platnými právnymi predpismi,  alebo súhlasom klienta so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy o poskytnutí finančnej služby, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta pre účely finančného sprostredkovania je stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi finančnou inštitúciou a Dotknutou osoby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta pre marketingové účely je stanovená na 5 rokov od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak je klientovi sprostredkovaná zmluva o poskytnutí finančnej služby. Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa potenciálneho klienta pre marketingové účely je stanovená na 3 roky od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak nebola klientovi sprostredkovaná zmluva o poskytnutí finančnej služby.

1.4   Zoznam práv, ktoré má dotknutá osoba

Medzi práva Dotknutých osôb uvedených v čl. 12 a nasl. Nariadenia a v § 19 a nasl. ZOOÚ patria práva na informáciu alebo oznámenia o:

 • Identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • kontaktných údajoch zodpovednej osoby,
 • účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
 • právnom základe spracúvania osobných údajov,
 • oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu,
 • tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • práve obrátiť sa na Úrad a podať návrh na začatie konania o tom, že boli dotknuté jeho/jej práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
 • práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby,
 • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.
 • oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov,
 • práve získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 • práve namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
 • práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
 • práve na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
 • povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť Dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Písomne a z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do Záznam o požiadavkách klienta, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Dotknutej osoby,
 • u sprostredkovateľa vyššie uvedenými spôsobmi, pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného

Žiadosť Dotknutej osoby  vybavíme  v lehote  30  dní  odo  dňa  prijatia  písomnej  žiadosti.  V niektorých osobitných prípadoch môže byť na preskúmanie žiadosti potrebná dlhšia lehota. Takéto žiadosti vybavíme v lehote 60 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti a Dotknutú osobu budeme písomne informovať o uplatnení dlhšej lehoty.

Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (ochrana@pdp.gov.sk).

1.5   Bezpečnosť

Za účelom ochrany osobných údajov klientov Spoločnosť Ekofinancie,s.r.o. implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov klientov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť   osobných   údajov   je   zabezpečená   prijatými   technickými,   organizačnými  a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade  s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

1.6   Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Všetky osobné údaje budú spracované v Európskej únii.

1.7   Súbory cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve stránok www.ekofinancie.sk vám umožní použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookie budú spracované a použité len na základe vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo súbory cookies vo vašom prehliadači zakázať.

Súbory cookie obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa. Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača.

Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookie potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvorí.